Niedziela, 16 grudnia 2018 | Imieniny: Beaty, Zdzisławy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     7
     Wczoraj:     144
     Ostatni tydzień:     1093
     Ostatni miesiąc:     2513

     Wszystkie odwiedziny:     289904

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą przy Placu Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo.
2.       W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem listownie: Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, telefonicznie: 00 48 87 428 47 41, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.       Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, prawnie uzasadnionych interesów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.       Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu:

  • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp., na żądanie właściwych organów lub sądów) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • Wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy z kontrahentami Stowarzyszenia, np.  kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi – art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  • Wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub przez stronę trzecią (np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach, kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami aktywności prowadzonych przez Stowarzyszenie, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób współpracujących lub korzystających z pomocy służących umożliwieniu kontaktu Stowarzyszenia z w/w osobami, w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Na podstawie wyrażenia stosownych zgód w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 5.       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będę przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
6.       Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a.       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ZUS, administracja skarbowa, policja)
b.       inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych z Administratorem (np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz LGD).
7.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a.       Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych,
b.    Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c.        Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d.       Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e.        Prawo do przenoszenia danych,
f.        Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.       W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
9.       W przypadku powzięcia informacji, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
11.    Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12.    Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania obowiązkowych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

 

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR