Niedziela, 16 grudnia 2018 | Imieniny: Beaty, Zdzisławy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     6
     Wczoraj:     144
     Ostatni tydzień:     1092
     Ostatni miesiąc:     2512

     Wszystkie odwiedziny:     289903

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 6/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020.

I.                   Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
Realizacja celów:
Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym na operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.
Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

II.                Formy wsparcia:
Refundacja kosztów z możliwością zaliczkowania.

III.             Wysokość limitu środków:
Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych –  419 200,00 zł,
w tym:
1.      Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej (1.1.2) – 299 000,00 zł.

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Maksymalna kwota pomocy na jednego Beneficjenta wynosi do 60 000,00 zł.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego i społecznego.

2.      Stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów i tras turystycznych (1.1.4) – 80 200,00 zł.

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego i społecznego.
 • W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zakłada realizację 16 systemów znakowania obiektów i tras turystycznych.

 

3.      Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych i tras turystycznych (1.2.1) – 40 000,00 zł.

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów sektora publicznego i społecznego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego i społecznego.

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy – 606 369,00 zł,     w tym:
1.      Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności gospodarczej (2.1.1) –  23 680,00  zł.

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania co najmniej 1 miejsca pracy.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora gospodarczego.

2.      Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności gospodarczej (2.1.1) –  47 233,00  zł

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania co najmniej 1 miejsca pracy.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora gospodarczego.

3.      Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2) –  359 456,00  zł.

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Maksymalna kwota pomocy na jednego Beneficjenta do 120 000,00 zł.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora gospodarczego.

4.      Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych (2.3.2) – 176 000,00 zł.

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego i społecznego.

Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu  – 50 000,00 zł, w tym:
5.      Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych (3.1.1) –  50 000,00  zł.

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 • Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora publicznego i społecznego.

 

IV.             Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00 w terminie od 26 listopada 2018r. do 21 grudnia 2018r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 21 grudnia 2018r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

V.                Warunki udzielenia wsparcia:
1.      Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2.      Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.
3.      Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023
4.      Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5.      Spełnienie następujących warunków:
a.       Promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet
b.      Niedyskryminacja
c.       Dostępność dla osób niepełnosprawnych
d.      Zrównoważony rozwój
e.       Zapewnienie, że operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowanie przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie. 

VI.             Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 - 2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów). 

VII.          Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).
Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
Oświadczenia dot. spełniania warunków określonych w punkcie V. Warunki udzielenia wsparcia, podpunkcie 5 niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków (brak skutkuje negatywną weryfikacją wstępną).

VIII.       Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” www.mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023),
 • Formularze: wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność i formularze umowy o udzieleniu wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo oraz w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko.

IX.             Informacje dodatkowe
Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub w Centrum, Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko,  tel. 87 428 29 51, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do 19 grudnia 2018 r. 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR