Piątek, 18 stycznia 2019 | Imieniny: Piotra, Małgorzaty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     114
     Wczoraj:     188
     Ostatni tydzień:     959
     Ostatni miesiąc:     3254

     Wszystkie odwiedziny:     295665

Archiwum

Regulamin Komitetu LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie"

Załącznik nr 4.Regulamin Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Uchwała nr 11/WZC/10 z dnia 22 lutego 2010r. Nowelizacja 23.04.2012 WZC Uchwała nr 17/WZC/12

REGULAMIN

KOMITETU STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.         Regulamin Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Komitetu.

2.         Do wyłącznej kompetencji Komitetu należy wybór w formie uchwały operacji, zgodnie z art.16 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619), które mają być realizowane
w ramach opracowanej przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

3.         Kadencja Komitetu trwa 5 lat.

§ 2

Terminy używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1)       LGR – oznacza Lokalną Grupę Rybacką „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

2)       Komitet – oznacza organ decyzyjny LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

3)       Regulamin – oznacza Regulamin Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

4)       Statut – oznacza Statut LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

5)       Walne Zebranie Członków – oznacza walne zebranie członków LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

6)       Zarząd – oznacza Zarząd LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

7)       Prezes Zarządu – oznacza prezesa Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

8)       Komisja Rewizyjna – oznacza Komisję Rewizyjną LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

9)       Przewodniczący – oznacza przewodniczącego Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

10)   Wiceprzewodniczący – oznacza wiceprzewodniczącego Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

11)   Sekretarz – oznacza sekretarza Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”,

12)   Biuro – oznacza Biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

13)   LSROR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich opracowaną przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

ROZDZIAŁ II

Członkowie Komitetu

§ 3

1.       Komitet składa się z od 10 do 15 członków wybieranych i odwoływanych zwykłą większością głosów przez WZC spośród członków zwyczajnych LGR obecnych na WZC.

2.       W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3.       Skład Komitetu w co najmniej 50% stanowią podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE Nr L 223/1 z dnia 15.08.2006 r.), lub ich przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 akapit 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE Nr L 120/1 z dnia 10.05.2007 r.).

4.       Członek Komitetu nie może być jednocześnie członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej, ani być jednocześnie zatrudniony w Biurze.

§ 4

1.       Członkowie Komitetu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu.

2.       W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu zawiadamia o tym Przewodniczącego lub Biuro telefonicznie lub pisemnie, co najmniej jeden dzień przed terminem posiedzenia.

§ 5

1.     Odwołanie członka Komitetu następuje na skutek:

a)       utraty członkostwa zgodnie z zapisem § 17 statutu,
b)       złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komitetu Przewodniczącemu, 

c)       dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komitetu.

2.     Członka Komitetu odwołuje WZC w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów zgodnie z ust.1 na uzasadniony wniosek Przewodniczącego lub co najmniej trzech członków Komitetu na najbliższym WZC.

3.     Zmniejszenie składu Komitetu w trakcie kadencji, do nie mniej niż 10 osób nie wpływa na ważność podejmowanych przez niego decyzji.

4.     Uzupełnienie składu Komitetu następuje zawsze na najbliższym WZC.

§ 6

Przewodniczący, Zarząd i Biuro udzielają członkom Komitetu pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji.

ROZDZIAŁ III

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Komitetu i komisja skrutacyjna

§ 7

1.       Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komitet wybiera na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezesa Zarządu spośród swego grona w głosowaniu jawnym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od czasu wyboru Komitetu przez WZC.

2.       Przewodniczący, organizuje pracę Komitetu i przewodniczy jego posiedzeniom.

3.       Pełniąc swą funkcję Przewodniczący współpracuje z Zarządem i Biurem oraz korzysta z ich pomocy.

§ 8

1.       Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki Przewodniczącego w przypadku nieobecności Przewodniczącego lub na podstawie upoważnienia.

§ 9

1.       Do odwołania Przewodniczącego z pełnionej funkcji, potrzebna jest zgoda większości 2/3 ogólnej liczby członków Komitetu, na pisemny wniosek co najmniej połowy jego członków. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego złożony na posiedzeniu może być przegłosowany na kolejnym posiedzeniu Komitetu.

2.       Ponowny wniosek o odwołanie Przewodniczącego może być złożony nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od poprzedniego.

3.       Do odwołania Wiceprzewodniczącego i sekretarza z pełnionej funkcji potrzebna jest zgoda bezwzględnej większości ogólnej liczby członków Komitetu, wyrażona w głosowaniu na posiedzeniu Komitetu, na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Komitetu.

§ 10

1.         Komisję skrutacyjną tworzą: Sekretarz oraz dwóch członków Komitetu wybieranych przez Komitet na każdym posiedzeniu.

2.         Komisji skrutacyjnej przewodniczy Sekretarz.

3.         Komisja skrutacyjna zajmuje się obliczaniem głosów podczas głosowań Komitetu oraz kontroluje prawomocność posiedzenia Komitetu.

4.         Sekretarz wykonuje inne czynności w trakcie posiedzenia Komitetu, zlecone przez Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ IV

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Komitetu

§ 11

Posiedzenia Komitetu są zwoływane w zależności od potrzeb wynikających z naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSROR.

§ 12

1.         Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem i Biurem.

2.         W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Komitetu przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.

§ 13

W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.

§ 14

1.       Członkowie Komitetu powinni być pisemnie zawiadomieni – za pośrednictwem poczty, faksem, pocztą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób, o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komitetu najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

2.       Przed posiedzeniem Komitetu jego członkowie są zobligowani do zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Oryginały wniosków podlegają udostępnieniu członkom Komitetu na miejscu w Biurze. 

ROZDZIAŁ V

Posiedzenia Komitetu

§ 15

1.       Posiedzenia Komitetu są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Komitetu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

2.       W posiedzeniu Komitetu może uczestniczyć Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu oraz pracownik/przedstawiciel Biura, których uczestnictwo w posiedzeniu ogranicza się tylko do wsparcia techniczno-organizacyjnego prac Komitetu.

3.       Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu z głosem doradczym, osoby trzecie,
w szczególności ekspertów w dziedzinie operacji będących przedmiotem posiedzenia Komitetu.

§ 16

1.       Posiedzenie Komitetu otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwani dalej przewodniczącym obrad.

2.       Obsługę posiedzenia Komitetu zapewnia Biuro.

§ 17

1.       Przed otwarciem posiedzenia członkowie Komitetu potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.

2.       Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Komitetu wymaga poinformowania o tym przewodniczącego obrad.

3.       Posiedzenie Komitetu jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Komitetu.

4.       Komitet podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 29 ust. 5, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

§ 18

1.       Po otwarciu posiedzenia, przewodniczący obrad podaje liczbę obecnych członków Komitetu na podstawie podpisów na liście obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia.

2.       W razie braku quorum przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia.

3.       W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.

§ 19

1.       Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przewodniczący obrad przeprowadza głosowanie nad wyborem dwóch członków Komitetu, którzy wspólnie z Sekretarzem będą stanowić komisję skrutacyjną.

2.       Po wyborze dwóch członków Komitetu do składu komisji skrutacyjnej przewodniczący obrad przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie Komitetu.

3.       Członek Komitetu może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Komitet poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.

4.       Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Komitet.

5.       Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)       omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGR oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania,

2)       informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Komitetu,

3)       wolne głosy, wnioski i zapytania.

6.       Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie uchwały Komitetu.

§ 20

1.       Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji

Rozdział VI

Wyłączenie członka Komitetu od udziału w dokonywaniu wyboru operacji

§ 21

Przed posiedzeniem Komitetu, członkowie Komitetu na ręce przewodniczącego obrad składają pisemną deklarację poufności i bezstronności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, co do wyboru operacji, nad którymi prowadzone będzie głosowanie.

§ 22

Z udziału w dokonywaniu wyboru operacji wyłączany jest członek Komitetu, jeżeli istnieją wątpliwości co do jego bezstronności, określone w deklaracji poufności i bezstronności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, obejmujące w szczególności:
1)  ubieganie się o dofinansowanie operacji przez tego członka Komitetu,
2)  udział członka Komitetu w przygotowywaniu rozpatrywanego wniosku lub zamiar uczestniczenia w realizacji operacji stanowiącej przedmiot wniosku,  3)  pozostawanie w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i bycie związanym z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach LSROR, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie operacji w ramach LSROR;
4)  pozostawanie przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia Komitetu w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach LSROR lub bycie członkiem władz wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie operacji w ramach LSROR; 
5)  pozostawanie z wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie finansowego wsparcia w ramach LSROR w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komitetu;
6)  inne powody uniemożliwiające bezstronną ocenę wniosku   

§ 23

1.    W przypadkach innych niż wymienione w § 22 o wykluczeniu decyduje głosowanie członków Komitetu.

2.    Wykluczenie następuje w formie uchwały Komitetu przyjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na wniosek zainteresowanego lub innego członka Komitetu.

3.    Przewodniczący może wszcząć głosowanie nad przywróceniem członka Komitetu do udziału w wyborze operacji. Wszczęcie tego głosowania może nastąpić dopiero po wysłuchaniu członka Komitetu, którego dotyczy sprawa.

ROZDZIAŁ VII

Głosowanie

§ 24
Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie przewodniczący obrad zarządza głosowanie.

   

§ 25

1.       Wszystkie głosowania Komitetu są jawne.

2.       Głosowania Komitetu mogą odbywać się w następujących formach:

1)       przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego obrad,

2)       przez wypełnienie i oddanie komisji skrutacyjnej indywidualnej karty oceny operacji.

§ 26

1.       W głosowaniu przez podniesienie ręki komisja skrutacyjna oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuje się od głosu”, po czym informuje przewodniczącego obrad o wyniku głosowania.

2.       Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący.

§ 27

1.       Głosowanie przez wypełnienie i oddanie komisji skrutacyjnej indywidualnej karty oceny operacji obejmuje:

1)       głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSROR (wzór karty oceny załącznik 8.5 do LSROR,

2)       głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru przyjętych przez LGR (wzór kart załączniki 8.1 do 8.4 do LSROR).

2.       W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart oceny operacji członkowie Komitetu oddają głosy za pomocą kart oceny operacji, wydanych im przez komisję skrutacyjną. Każda strona karty oceny musi być opieczętowana pieczęcią LGR i podpisana przez sekretarza Komitetu.

3.       Głos oddany przez członka Komitetu w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1)       na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Komitetu,

2)       na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu).

4.    Wybór odpowiedzi w indywidualnej karcie oceny zgodności operacji z LSROR i kryteriami wyboru powinien być oznaczony w sposób trwały i nie budzący wątpliwości, zgodnie z instrukcją określoną w tej karcie.

5.       Wybór operacji składa sie z dwóch części:

a.       Oceny zgodności operacji z LSROR;

b.       Oceny operacji według kryteriów wyboru .

Warunkiem przejścia do oceny operacji według kryteriów wyboru jest uzyskanie w głosowaniu przez operację  pozytywnej oceny za zgodność z LSROR.

§ 28

1.       Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSROR oddaje się przez zakreślenie jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na „Karcie zgodności operacji z LSROR” (Załącznik 8.5 do LSROR) sformułowaniu: „Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z LSROR”. Pozostawienie lub zakreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny.

2.       W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty zgodności operacji z LSROR komisja skrutacyjna wzywa członka Komitetu,
który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Komitetu może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiający przy tych poprawkach swój podpis, z wyłączeniem  sytuacji o której mowa w § 27 ust 3.

3.       Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.

4.       Uznanie operacji za zgodną z LSROR następuje zwykłą większością głosów członków Komitetu niewyłączonych z oceny w stosunku do danej operacji.

5.       Wynik głosowania ogłasza przewodniczący obrad.

§ 29

1.       Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru polega na wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru”, która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.

2.       W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.

3.       W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru sekretarz posiedzenia wzywa członka Komitetu, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Komitetu może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.

4.       Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.

5.       Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru stanowi iloraz sumy ocen punktowych wyrażonych na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i liczby ważnie oddanych głosów.

6.       Wynik głosowania ogłasza przewodniczący obrad.

§ 30

1.       Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru, sporządza się listę:

1)       operacji niezgodnych z LSROR,
2)       operacji zgodnych z LSROR ocenionych według kryteriów wyboru zawierającą informację o operacjach rekomendowanych oraz nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na limit dostępnych środków, określony w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na dany rodzaj operacji.

 

2.         Operacje ocenione pod względem spełniania kryteriów wyboru umieszczane są na liście w kolejności według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny.

3.         W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji ocenionych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Biura.

4.         LGR listę rankingową ocenionych operacji przekazuje niezwłocznie wnioskodawcom, informując ich na piśmie o:

1)       zgodności operacji z LSROR albo jej niezgodności z LSROR, wskazując przyczyny niezgodności;

2)       liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny oraz miejscu na liście ocenionych operacji;

3)       możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny, zgodnie z procedurą określoną w LSROR.

5.         W stosunku do każdej listy o jej przyjęciu Komitet decyduje uchwałą.

6.         Po otrzymaniu list Biuro niezwłocznie upublicznia wyniki oceny na stronie internetowej LGR, w Biurze LGR i pisemnie powiadamia wnioskodawców o decyzji Komitetu.

§ 31

1.     Każdy Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Komitetu.

2.     Odwołanie wymaga pisemnego wniosku do Komitetu o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wymaga szczegółowego uzasadnienia. Rozpatrzenia takiego wniosku dokonuje Komitet.

3.     W terminie 7 dni od daty podania do wiadomości publicznej na stronie internetowej LGR listy ocenionych przez Komitet wniosków Wnioskodawcy osobiście w Biurze składają odwołanie od uchwały Komitetu z uzasadnieniem i precyzyjnym wskazaniem procedury lub jej części, w której nastąpiło uchybienie, w przypadku jeśli odwołanie od decyzji komitetu dotyczy konkretnej procedury opisanej w niniejszym Regulaminie. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura.

4.     Odwołania Komitet rozpatruje w terminie do 21 dni od poprzedniego posiedzenia i przyjmuje swoje stanowisko w formie uchwały, które jest ostateczne i nie podlega żadnym odwołaniom.

5.      Niezwłocznie po rozpatrzeniu odwołań przez Komitet wnioskodawcy są powiadamiani o decyzji podjętej w stosunku do odwołania właściwym pismem.

6.     Pozytywnie rozpatrzone wnioski o odwołanie podlegają ponownej ocenie zgodności z LSROR oraz według lokalnych kryteriów wyboru, w granicach zastrzeżeń wnioskodawcy, i zostają zamieszczone na liście rankingowej w tym samym naborze.

§ 32

1.     W terminie do 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie, Komitet dokonuje wyboru operacji i sporządza, z uwzględnieniem wyników oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań, listy:

1)       wybranych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków, określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na dany rodzaj operacji,

2)       niewybranych operacji, przekazuje je wraz z uchwałami Komitetu w sprawie wyboru operacji oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie właściwemu organowi samorządu województwa.

2.     W terminie do 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie LGR informuje na piśmie wnioskodawcę o:

1)       wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania,

2)       liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji, miejscu na liście wybranych operacji oraz czy operacja mieści się w ramach limitu dostępnych środków, określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na dany rodzaj operacji.

ROZDZIAŁ VIII

Dokumentacja z posiedzenia Komitetu

§ 33

1.       W trakcie posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół.

2.       Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności:

1)       imiona i nazwiska obecnych członków Komitetu,

2)       przyjęty przez Komitet porządek posiedzenia,

3)       skład osobowy komisji skrutacyjnej,

4)       przedmiot głosowania,

5)       określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, ilości oddanych głosów ważnych i nieważnych,

6)       informację o członkach Komitetu wyłączonych z oceny operacji,

7)       wyniki głosowania,
8)       podpisy członków komisji skrutacyjnej oraz przewodniczącego obrad.

 

3.       Ponadto protokół powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia Komitetu, a więc zawierać wypowiedzi członków Komitetu i zaproszonych gości – o ile wskazują na motywy podjęcia uchwał bądź uzasadniają konieczność odrzucenia projektu uchwały albo też zmierzają do sprecyzowania jego wykładni.

4.       Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej z tego głosowania.

§ 34

1.         Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza się w ciągu 7 dni po odbyciu posiedzenia i wykłada do wglądu w Biurze na okres 14 dni w celu umożliwienia członkom Komitetu wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści.

2.         Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje przewodniczący obrad. Jeżeli przewodniczący obrad nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod głosowanie na następnym posiedzeniu Komitetu, która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek.

3.         Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu przewidzianej w ust. 1 i 2, przewodniczący obrad podpisuje protokół.

4.         Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Komitetu jest gromadzona i przechowywana w Biurze. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu wszystkim zainteresowanym.

§ 35

1.       Uchwałom Komitetu nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.

2.       Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer kolejny posiedzenia od początku realizacji osi 4. PO Ryby, łamane przez numer kolejny uchwały od początku realizacji osi 4. PO Ryby zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku.

3.       Uchwałę podpisuje Przewodniczący Komitetu po jej podjęciu.

4.       Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

5.       Uchwały podjęte przez Komitet niezwłocznie przekazuje się do Biura.

ROZDZIAŁ IX

Wolne głosy, wnioski i zapytania

§ 36

1.       Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Komitetu, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.

2.       Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut.

3.       Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.

ROZDZIAŁ X

Przepisy porządkowe i końcowe

§ 37

1.       Komitet korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów LGR. Koszty działalności Komitetu ponosi LGR.

2.       Regulamin został ustalony na czas nieoznaczony i może być zmieniony, w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

3.       Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez WZC.

   

Załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu

Załącznik nr 1Regulaminu Komitetu - deklaracja poufności i bezstronności

Uchwała nr 1/KOMITET /LGR/10 z dnia 22 stycznia 2010r.

UCHWAŁA KOMITETU

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Uchwała nr 1/KOMITET /LGR/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza KOMITETU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Na podstawie § 24 ust 3  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” Komitet Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 22.01.2010 roku uchwala co następuje:

§ 1


Niżej wymienione osoby zostały wybrane do pełnienia funkcji:

  1. Przewodniczącego Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” – pan Józef Karpiński
  2. Wiceprzewodniczącego Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” –  Mieczysław Wełna
  3. Sekretarza Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Anna Królik - Kopczyk

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwaleniaPrezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Andrzej Kolasa
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Marta Andrzejczyk        
 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR