Piątek, 18 stycznia 2019 | Imieniny: Piotra, Małgorzaty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     106
     Wczoraj:     188
     Ostatni tydzień:     951
     Ostatni miesiąc:     3246

     Wszystkie odwiedziny:     295657

NABÓR nr 5/2018

Rejestr złożonych wniosków Nabór 5/2018

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z rejestrem złożonych wniosków w ramach Naboru Nr 5/2018

Nabór nr 5/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 5/2018

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I.                   Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
1)    Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
2)    Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
3)    Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 

II.                Formy wsparcia:
Refundacja kosztów.

III.             Wysokość limitu środków:

 Infrastruktura publiczna, turystyczna i społeczna 13 366,34 zł, w tym:
1.      Rozbudowa, modernizacja lub budowa obiektów w centrach miejscowości(1.1.3) 13 366,34 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 8 504,78 zł. (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 13 366,34 zł. ( w tym wkład EFFROW:  8 504, 78 zł oraz 4 861,56 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do 13 366,34 zł.
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości –  359 723,00 zł. w tym:
1.      Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności gospodarczej  (2.1.1)  – 50 000,00 zł w tym:

 • Wysokość premii wynosi: 50 000,00 zł. na jednego Beneficjenta.

 

2.      Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności gospodarczej  (2.1.1)  – 39 723,00 zł w tym:

 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 39 723,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
 • Konieczność utrzymania lub utworzenia miejsca pracy.
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

3.      Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację  (2.1.3) - 150 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 150 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
 • Konieczność utworzenia min. 1 miejsca pracy w ramach realizacji 1 projektu.

4.      Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz poprawy konkurencyjności lokalnej gospodarki (2.1.5) – 120 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 76 356,00 zł. (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 120 000,00 zł. ( w tym wkład EFFROW 76 356,00 zł oraz 43 644,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny)  wynosi do 120 000,00 zł.
 • W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zakłada realizację min. 3 działań edukacyjnych.

IV.             Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od  10 września 2018 r. do 28 września 2018 r., przy czym w ostatnim dniu naboru tj. 28 września 2018r., wnioski będą przyjmowane od godz. 8.30 do godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V.                Warunki udzielenia wsparcia: 
1.      Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2.      Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 -2020.
3.      Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023.
4.      Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5.      Wysokość wsparcia:

a.       do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
b.      do 70% dla podmiotów z sektora gospodarczego;
c.       do 100% dla  podmiotów z sektora społecznego

 

VI.             Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej  www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023/ LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania  wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów)

VII.          Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
 • Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).

VIII.       Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

IX.             Informacje dodatkowe
Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11 - 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 29 51, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do 27 września 2018r.

 

 

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR